Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ENDER DULUNDU (Bundan sonra kısaca “KLİNİK” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Bu Aydınlatma Metni, KLİNİK’ in ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ya da KLİNİK’in ürün/hizmet sunmuş olduğu kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, öneri ve tavsiyelerinin KLİNİK’ e iletilmesi süreçleri için kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz, bu Aydınlatma Metni’nde; işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve KLİNİK ile iletişime geçilebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

KLİNİK, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KLİNİK tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Değerli müşterilerimiz; KLİNİK tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kimlik: Ad, Soyad

İletişim: Telefon Numarası, E-posta

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi vb.

Müşteri İşlem: Talep Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, Teklif Bilgileri, Ticari Elektronik İleti Onay Bilgileri, Talebinize Konu Olan Kişisel Verileriniz

Sağlık (Özel Nitelikli Kişisel Veri): Kişisel Sağlık Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Tanı Bilgileri, Tedavi Bilgileri, Talebinize Konu Olan Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Pazarlama: Kişinin Alışkanlıkları, Beğeniler, Hedefleme Bilgileri, Müşteri Memnuniyet Bilgisi,

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalları vasıtasıyla KLİNİK ile iletişim kurmanız halinde öncelikli olarak ad, soyad, e-posta, telefon numarası, talebinize konu genel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz ile toplanan işlem güvenliği kategorisindeki kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Ancak, taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla yazılı ya da sözlü iletişim kanallarıyla doğrudan sizlerden elde edilen ya da sistemlerimizde mevcut olan ve daha önce KLİNİK tarafından toplanmış olan talebinize konu olan diğer kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ Yukarıda yazılı olan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, KLİNİK’e iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması, KLİNİK ürün ve hizmetlerin bağlılığın arttırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi, geriye dönük hizmet kalitesinin takibi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

Sözleşme Süreçleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tekliflerin müşterilerimize iletilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, KLİNİK’in tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası, KLİNİK ürün ve hizmetleri kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile talep, teklif, satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. KLİNİK ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz öncelikle, iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması kapsamında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla işlenecektir.

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2 (a) hükmünde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak KLİNİK’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine gerektirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilir.

Talep Konusu Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: KLİNİK’ in internet sitesinde yer alan açıklama alanlarında öncelikli olarak talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşmanızı rica ederiz. Talebinizi aşar nitelikte bir veri paylaşmanız halinde bu veriler KLİNİK tarafından imha edilecektir.

KLİNİK’in temel hizmetleri ve ana faaliyet konusu sağlık hizmetleri olması ve bu sebeple de kişilerin sağlık verilerini işleme mecburiyetimiz olması sebebiyle talebinizin konusu, özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirir nitelikte ise sağlık verileriniz KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde yazılı olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarına dayalı olarak sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık meslek mensubu ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları kişiler tarafından işlenebilecektir. Bununla birlikte; sağlık verilerinin işlenmesi için KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde yazılı olan şartların karşılanmadığı (örneğin: KLİNİK’te istihdam edilmekle birlikte sağlık meslek mensubu ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları kişilerden olmayan ancak sağlık verilerine erişimi gerekli olan kişilerce kişisel verilerin işlenmesi halleri gibi) hallerde sağlık verileriniz ancak KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde yazılı olan “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

Pazarlama/Reklam: KLİNİK, kişisel verilerinizi açık rıza vermeniz halinde, KVK Kanunu m. 5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, ürün ve hizmetlerimizin reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, kampanya ziyaretleri gerçekleştirmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri sizlere sunmak, ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında iletişim kurmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.

Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: KLİNİK, kişisel verilerinizi fiziksel veya dijital kanallardan elde ettiği ticari elektronik ileti onayı ile KVK Kanunu 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, KLİNİK’ in ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi (SMS, E-posta, Telefon ile Arama vb.) gibi amaçlarla işleyebilir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ KLİNİK, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sizlere sunduğu hizmetler ve bu aydınlatma metninde ifade edilen veri işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında kişisel verilerinizi öncelikli olarak internet sitesinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla toplamakta ve işlemektedir.

Bununla birlikte, taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla aşağıda yazılı olan kanallar vasıtasıyla toplanmış kişisel verileriniz de işlenebilir:

E-posta, sözlü iletişim, çağrı merkezi, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz toplanabilir.

Kişisel verilerinizin kaydedildiği ve saklandığı elektronik depolama alanları, yazılım ve programlar, muhasebe programları.

İnternet üzerinden faaliyet gösteren iletişim kanalları, sosyal medya, sözlü görüşmeler, SMS kanalları, iş ortağı olan taraflar, sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.Tarafınıza sunulan bu aydınlatma metni, internet sitesi üzerinden toplanan ve bununla bağlantılı süreçlerde işlenen kişisel verileriniz için hazırlanmıştır. KLİNİK’in ürün ve hizmetlerinin sunulması, finans ve muhasebe süreçlerinde ayrıca tarafınıza aydınlatma metni sunulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIToplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla kolluk kuvvetlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, T.C. Sağlık Bakanlığı’na ve bilgi talep eden yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan alınan izinlerin, telefon numarası veya e-posta adresi ve ticari elektronik ileti bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verileriniz kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarabiliriz. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması ve sözleşme gereği hizmetlerimizin tarafınıza tahsisi amaçlarıyla KLİNİK’in hizmet sağlayıcıları olan pazarlama, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen KLİNİK’in “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; yasal bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ile mali müşavirlik / muhasebe firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlara aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına, elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 8/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak;

Özel nitelikli kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin karşılanması ve takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla KLİNİK’in yurtiçinde bulunan hizmet aldığı tedarikçilerine, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına, elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak KLİNİK’e başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle KLİNİK’ e iletmeniz durumunda KLİNİK, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KLİNİK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Bilgilerimiz

ENDER DULUNDU

Adres:

Telefon: [ŞİRKET TELEFONU]

E-Mail: [ŞİRKET E-POSTA ADRESİ]

KEP Adresi: [ŞİRKET KEP ADRESİ]